SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

Avrupa Çalışmaları Lazarski Üniversitesi – European Studies Lazarski University

Eğitim Süresi: 2 Yıl

Eğitim Ücreti: 1. Yıl 4560€   2. Yıl 4800€  

AÇIKLAMA:

Uluslararası İlişkiler alanındaki ders müfredatı, ana dal: Avrupa Yönetimi, işgücü piyasasının çağdaş gereksinimlerine uyarlanmıştır. Müfredat, Avrupa’dan ve yurtdışından gelen öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktadır. Lazarski Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi mezunları ELA sistemine göre en çok maaş alan uzmanlar arasında yer alıyor. Uluslararası İlişkiler alanında lisansüstü eğitim, politik sürecin özü hakkında fikir sahibi olmak için bir fırsattır.

Uluslararası İlişkiler alanı öğrencisi olarak:

politik ve sosyal değişimlere etki eden bir lider rolüne hazırlanacaksınız;

çağdaş ekonomik ve sosyal olayların kapsamlı analizlerini ve değerlendirmelerini yapmayı öğreneceksiniz;

dünyanın her yerinden gelen öğrencilerle günlük iletişim kurarak uluslararası bir ortamda çalışma deneyimi kazanacaksınız;

İşgücü piyasasında son derece değer verilen analitik ve yönetimsel beceriler kazanacaksınız;

en iyisinden öğreneceksiniz: eğitmenlerimiz arasında Polonya ve uluslararası üniversitelerden tanınmış akademisyenler, deneyimli iş uygulayıcıları, ayrıca mevcut ve eski diplomatlar ve karar vericiler yer almaktadır;

özellikle siyaset ve diplomasi alanında yeni ve yüksek nitelikli yerel ve uluslararası seçkinlerin bir üyesi olmanıza yardımcı olacak nitelikler kazanacaksınız.

Avrupa Yönetimi bölümü öğrencisi olarak:

Avrupa Birliği’nin yanı sıra Avrupa kıtasının entegrasyonu ve dönüşümü hakkında kapsamlı bilgi edineceksiniz;

AB kurumları ve karar alma süreçleri hakkında özel bilgiler edinmenin yanı sıra Avrupa Birliği’ndeki mevcut siyasi, ekonomik ve hukuki dinamikler hakkında fikir edineceksiniz;

yabancı üniversitelerin tanınmış profesörlerinden ve politika, ekonomi ve sosyal konularda deneyimli uzmanlardan eğitim alacaksınız;

AB kurumlarında kariyere başlayabilirsiniz.

Mezun özellikle aşağıdaki nitelikleri, becerileri, yetenekleri ve değerleri gösterecektir:

Entelektüel

Araştırma becerileri: bilgiyi bulma ve ilgili bilgiyi toplama yeteneği;

çeşitli nicel ve nitel araştırma tekniklerinin sosyal bilimlerde etkin kullanımı;

hem analiz hem de sentezi kullanma, sonuç çıkarma, hipotezleri formüle etme ve test etme ve teoriler oluşturma becerisi.

Pratik

iletişim, sunum, etkileşim becerileri;

farklı zaman dilimlerini dikkate alarak tahmin yapabilme yeteneği;

diplomasi ve uluslararası hukuk kurallarını çok çeşitli durum ve kuruluşlara uygulama becerisi;

İngilizce yazılı ve sözlü iletişim;

ekip oluşturma—bir ekibin parçası olarak başkalarıyla yaratıcı ve esnek bir şekilde çalışma yeteneği;

arabuluculuk becerileri;

planlama yeteneği.

Kişisel ve Sosyal

zamanı ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmek;

BT’nin, özellikle de İnternet’in profesyonel amaçlarla etkin kullanımı;

grup inisiyatifi, bağımsızlık ve takım çalışmasının kullanılması da dahil olmak üzere kişisel ve liderlik becerileri;

çok kültürlü bir ortamda çalışmak;

somut sorunların çözümüne yol açan yaratıcı ve yenilikçi düşünme;

Bir ekibin parçası olarak başkalarıyla yaratıcı ve esnek bir şekilde çalışabilme yeteneği.

 

Seçmeli dersler

AVRUPA VE AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ: EKONOMİ, SİYASET VE POLİTİKALAR

Modül, Avrupa entegrasyon sürecini, AB’nin kendisinden daha geniş ve daha karmaşık bir kıta olarak anlaşılan Avrupa bağlamında analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ders, öğrencinin Avrupa entegrasyon süreci ile Avrupa’nın karşı karşıya olduğu güncel zorluklar, entegrasyon süreci, AB’nin uluslararası ilişkilerdeki konumu, jeopolitik alternatifler, bölgesel siyaset ve AB’nin politika alanları hakkındaki bilgileri arasında köprü kuracaktır. Öğrenciler entegrasyon süreci hakkında derinlemesine bilgi edinecek, AB kurumlarının yapısını ve işleyişini eleştirel bir şekilde analiz edecek, AB gelişiminin potansiyel yönlerini tartışacak ve ilgili paydaşların etkisini değerlendirecek. Modül, Avrupa entegrasyonunun ekonomik, politik ve sosyal boyutlarına vurgu yapacaktır.

TRANSATLANTİK UYGARLIK(LAR) MI? – KÜLTÜREL VE SİYASİ FARKLAR

Modül üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, sözde “batı medeniyeti”nde çağdaş siyasi düzeni şekillendiren temel kavramlara odaklanacak. Öğrenciler devletin rolü, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve bunların korunması ve mutluluk arayışı konularına özel önem vererek ilgili felsefi teorileri inceleyeceklerdir. İkinci bölüm, Atlantik genelinde anayasacılık, siyasi kültür veya dine karşı tutum gibi alanlarda alternatif toplumsal örgütlenme modellerinin evrimine odaklanacak. Öğrenciler bölgesel örgütlerin (Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Amerika Devletleri Örgütü) rolünü egemenlik kavramından hareketle tartışacaklardır. Üçüncü bölüm, bölgesel entegrasyon, göç, terörizm ve birleşik Avrupa ve Amerika’nın küresel hakimiyeti zamanlarında devletin rolü gibi güncel zorluklar bağlamında ABD ile AB arasında karşılaştırmalı bir analiz sunacaktır.

AB MALİ SATIN ALMA VE TEKLİF YAZMA METODOLOJİSİ

Bu ders kamu finansman mekanizmalarına, teklif yazımına ve AB proje yönetiminin temellerine bir giriş niteliğindedir. Ders, öğrencilere UE finansmanına başarılı bir şekilde başvurmak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler ayrıca AB tarafından finanse edilen projeleri yönetebilmek için gereken temel becerileri de kazanacaklardır. Başka bir deyişle, temel amacı öğrencilerin yönetim, kaynak yaratma ve raporlama konularında yeterlilik geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu kurs, kamu paralarıyla finanse edilen projelerle çalışmak için ön koşul olan hukuki, mali ve yönetimsel bilgileri birleştirir. Aynı zamanda öğrenciye uygulayıcı bakış açısı kazandırır.

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN TEMELLERİ

AB, 27 Üye Devleti birleştiren kendine özgü bir hukuk düzeni oluşturur. AB hukuku giderek daha önemli hale geliyor ve işletmelerin, hükümetlerin çalışmalarının yanı sıra 500 milyon AB vatandaşının yaşamını da günlük olarak etkiliyor. Öyle ya da böyle, ulusal kural ve düzenlemelerin %70’inin kökeni Brüksel’dedir. Bu ders öğrencilere AB hukukunun temellerini sağlayacaktır. AB’nin bugünkü şekli yıllar içinde nasıl gelişti? AB’nin kurumsal sistemi nedir? AB’de kanunlar nasıl kabul ediliyor? AB hukukunun Üye Devletlerdeki etkisi nedir? AB’nin hukuki koruma sistemi nasıl işliyor? AB hukukunun kaynakları nelerdir? Bunlar bu derste incelenecek sorulardan sadece birkaçıdır. Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte gelen yeniliklere büyük önem verilecek. Bu dersin son kısmı AB hukukunun belirli bir kaynağına, yani genel ilkelere odaklanacaktır. Bu ilkeler Avrupa Adalet Divanı’nın içtihadına 1960’lı yıllarda dahil edilmiştir. Bunlar, kurucu anlaşmalarda belirtilmeyen ancak Mahkemenin her hukuk sisteminin doğasında var olduğuna hükmettiği hukuk ilkeleridir.